Увага! Це архівна версія сайту. Новий сайт ВЕГО «МАМА-86» знаходиться ТУТ

ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України

ПРОЕКТ*

1. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної політики, використання природних ресурсів, екологічної безпеки та забезпечення сталого розвитку.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України виконує також функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності.

Діяльність Міністерства охорони навколишнього природного середовища України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України є головним (провідним) органом у системі центральних та інших органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічно політики, використання природних ресурсів, екологічної безпеки, забезпечення сталого розвитку, а також гідрометеорологічної діяльності. Міністерство охорони навколишнього природного середовища спрямовує і координує діяльність інших органів, зокрема Державного комітету природних ресурсів України; Державного комітету України по водному господарству; Державного комітету лісового господарства України; Державного комітету земельних ресурсів, інших органів державної влади, організацій, підприємств, установ з питань, що віднесенні до його компетенції.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України несе відповідальність за виконання покладених на нього функцій.

2. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень Міністерство охорони навколишнього природного середовища організовує виконання актів законодавства і здійснює контроль за їх реалізацією.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями Міністерства охорони навколишнього природного середовища України є:

забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів (земля, надра, поверхневі і підземні води, атмосферне повітря, ліси та інша рослинність, тваринний світ, морське середовище та природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України), екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної діяльності, забезпечення створення екологічних передумов для переходу України до сталого розвитку;

здійснення комплексного управління та регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної діяльності, координація діяльності інших міністерств, відомств, підприємств, установ та організацій у цій сфері;

здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, екологічну та в межах своєї компетенції радіаційну безпеку, гідрометеорологічну діяльність;

забезпечення належного функціонування державної гідрометеорологічної служби.

4. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України відповідно до покладених на нього завдань у порядку, встановленому законодавством:

1) готує пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, гідрометеорологічної діяльності, а також забезпечення умов переходу України до сталого розвитку;

2) бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету України;

3) в установленому порядку ініціює та бере участь у розробці нормативно-правових актів з питань, щовіднесені до його компетенції;

4) розробляє і запроваджує в установленому порядку економічний механізм природокористування і охорони навколишнього природного середовища; організовує розроблення і впровадження заходів економічного стимулювання охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення належного стану екологічної, ядерної і радіаційної безпеки;

5) організовує розроблення і реалізацію загальнодержавних програм з охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної діяльності, сприяє розробленню регіональних програм з цих питань та координації їх виконання;

6) формує та реалізує єдину науково-технічну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення природних ресурсів забезпечення екологічної безпеки, а також гідрометеорологічної діяльності, організовує та координує розроблення та реалізацію загальнодержавних наукових та науково-технічних програм, спрямованих на планомірне комплексне вивчення стану навколишнього природного середовища, природних ресурсів бере участь у формуванні національної системи науково-технічної інформації, виступає державним замовником науково-дослідних робіт з питань, що належать до його компетенції, сприяє розвитку передових наукових технологій з питань, що віднесені до його компетенції;

7) координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, а також гідрометеорологічної діяльності;

8) здійснює відповідно до законодавства державний контроль за додержанням норм і правил у сфері використання і охорони природних ресурсів, у тому числі землі, її надр, поверхневих та підземних вод, атмосферного повітря, лісів, інших обєктів рослинного і тваринного світу, морського середовища, а також природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України, територій та обєктів природно-заповідного фонду України, вимог екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, в тому числі у пунктах пропуску через державний кордон України, у сфері поводження з відходами, геологічного вивчення надр (державний геологічний контроль), гідрометеорологічної, а також топографо-геодезичної та картографічної діяльності (державний геодезичний нагляд);

9) організовує та здійснює державну екологічну експертизу;

10) організовує та здійснює моніторинг навколишнього природного середовища, прогнозування розвитку екологічної ситуації у державі та планування заходів щодо її покращення; забезпечує створення та функціонування екологічних та інших інформаційних систем;

11) відповідно до законодавства забезпечує ведення державних кадастрів природних ресурсів та інших кадастрів, бере участь у вдосконаленні системи обліку, звітності та державної статистики з питань, віднесених до повноважень Міністерства;

12) забезпечує розвиток заповідної справи, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування національної екологічної мережі, ведення Червоної книги України та Зеленої книги України, здійснює державне управління з питань організації, охорони, використання та відтворення територій та обєктів природно-заповідного фонду України;

13) затверджує в установленому порядку норми і правила з охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, екологічної безпеки, поводження з відходами, а також гідрометеорологічної діяльності, аналізує практику їх застосування, бере участь з питань, що належать до його компетенції, у розробленні норм, правил і стандартів з радіаційної безпеки;

14) бере участь разом з відповідними органами виконавчої влади у роботі із стандартизації, нормування, сертифікації, акредитації, метрологічного забезпечення у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної діяльності;

15) погоджує видання в установленому законодавством порядку дозволів (ліцензій) на пошук (розвідку) та експлуатацію родовищ корисних копалин, гідрометеорологічну, топографо-геодезичну та картографічну діяльність та в інших випадках, передбачених законодавством, а також контролює додержання умов виданих дозволів (ліцензій);

16) видає в установленому порядку дозволи (ліцензії) на спеціальне використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, на розміщення, транскордонне перевезення та здійснення інших операцій у сфері поводження з відходами; є національним компетентним органом з питань перевезення небезпечних відходів та їх видалення;

17) затверджує або погоджує в установленому порядку ліміти та квоти на використання чи добування природних ресурсів загальнодержавного значення, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, якщо це призводить до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення, а також на утворення та розміщення відходів;

18) в установленому порядку розробляє нормативи плати за розміщення відходів, за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище;

19) організовує проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва, здійснює в установленому порядку державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів та затверджує переліки пестицидів, дозволених для використання в Україні, встановлює регламенти їх застосування, здійснює акредитацію установ та організацій, які проводять державні випробування пестицидів та агрохімікатів, надає дозволи на ввезення в Україну, виробництво дослідних партій та застосування незареєстрованих пестицидів та агрохімікатів для проведення державних випробувань, наукових досліджень та в інших випадках, передбачених законодавством;

20) здійснює управління державною системою гідрометеорологічних спостережень, забезпечує її функціонування і розвиток, організовує гідрометеорологічне прогнозування та забезпечення в установленому порядку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та населення інформацією про стан і прогнозовані зміни гідрометеорологічних умов, попередженнями про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища;

21) забезпечує в установленому порядку здійснення гідрометеорологічного обслуговування підприємств, установ та організацій енергетики, агропромислового комплексу, будівництва, комунального господарства, транспорту, рибних промислів у морях і океанах та інших споживачів гідрометеорологічної інформації незалежно від форми власності, є повноважним національним метеорологічним органом з організації надання послуг з метеорологічного обслуговування аеронавігації на внутрішніх і міжнародних авіалініях відповідно до вимог Всесвітньої метеорологічної організації та Міжнародної організації цивільної авіації;

22) бере участь у плануванні та здійсненні заходів попередження та реагування на надзвичайні ситуації в частині забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;

23) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та імплементації в національне законодавство норм відповідних міжнародно-правових актів, стороною яких є Україна;

24) здійснює міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної діяльності, бере участь у підготовці міжнародних договорів України, представляє і захищає національні інтереси України у відповідних міжнародних організаціях, координує діяльність центральних органів виконавчої влади з метою забезпечення виконання зобовязань, що випливають з участі України в міжнародних організаціях та міжнародних договорах з питань, що належать до повноважень Міністерства;

25) організовує роботу, повязану із залученням міжнародної технічної допомоги у сферу охорони навколишнього природного середовища, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічної діяльності;

26) забезпечує інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та населення про екологічний стан у державі, стан окремих територій та обєктів, у тому числі ядерних установок і прилеглих до них територій, випадки та причини понаднормативного забруднення довкілля, забезпечує доступ органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадськості до екологічної інформації, готує разом з іншими органами виконавчої влади та подає в установленому порядку Національну доповідь про стан навколишнього природного середовища;

27) забезпечує участь громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються охорони навколишнього природного середовища; сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, здійснює співробітництво з природоохоронними обєднаннями громадян, затверджує положення про громадський контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища;

28) виконує у межах, визначених законодавством України, функції з управління обєктами державної власності, що належать до сфери його управління;

29) виконує інші повноваження та функції, передбачені законодавством.

5. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України має право:

обстежувати підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, включаючи військові та оборонні обєкти, обєкти органів внутрішніх справ і Служби безпеки України, з метою перевірки додержання вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання і відтворення природних ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;

обмежувати, тимчасово забороняти (зупиняти) в установленому порядку діяльність підприємств, установ, організацій та обєктів незалежно від форми власності або вносити до Кабінету Міністрів України відповідні подання щодо припинення діяльності, якщо вона провадиться з порушенням норм і правил охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, також від власників та органів, до сфери управління яких належать ці підприємства, установи та організації, пояснення, довідки, звіти про стан екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, повідомлення про аварії та їх причини, технічну та іншу документацію, а також іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на Міністерство завдань;

заслуховувати відповідні звіти посадових осіб центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій, давати керівникам підприємств, установ та організацій обовязкові для виконання приписи щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;

застосовувати у випадках, передбачених законодавством, економічні санкції до підприємств, установ та організацій за порушення вимог законодавства, подавати позови про відшкодування збитків і втрат, завданих унаслідок такого порушення, складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення;

передавати правоохоронним органам, у разі наявності підстав, передбачених законодавством, матеріали про виявлені факти злочинів;

зупиняти транспортні, в тому числі плавучі, засоби, проводити їх огляд, огляд речей, знарядь добування, вилучати знаряддя добування обєктів рослинного та тваринного світу, транспортні засоби, документи, тощо;

створювати при Міністерстві спеціальні підрозділи, працівникам яких надається право носіння форменного одягу встановленого зразка та вогнепальної зброї;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Міністерства;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його повноважень та функцій;

здійснювати редакційно-видавничу діяльність з питань, що належать до сфери його повноважень та функцій.
Працівники Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства з питань, віднесених до повноважень Міністерства, користуються правами, передбаченими законодавством.

6. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України здійснює свої повноваження безпосередньо та через спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища в Автономній Республіці Крим, державні управління охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі, інші його територіальні органи, інспекції, орган управління територіями та обєктами природно-заповідного фонду України, а також установи і організації, що належать до сфери його управління.

7. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України під час виконання покладених на нього функцій взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями.

8. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти Міністерства охорони навколишнього природного середовища України підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Міністерства охорони навколишнього природного середовища України є обовязковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

Міністерство у разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

9. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України очолює Міністр, якого призначає на посаду та звільняє з посади в установленому законодавством порядку Президент України.

Міністр має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства. Розподіл обовязків між заступниками проводить Міністр.

Міністр здійснює керівництво Міністерство охорони навколишнього природного середовища і несе відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Міністерство завдань, визначає ступінь відповідальності заступників Міністра, керівників підрозділів Міністерства.

10. При Міністерстві та його територіальних органах створюється та функціонує Громадська рада, як орган із консультативно дорадчими функціями. До складу громадської ради входять представники громадських організацій природоохоронного спрямування. Положення про Громадську раду затверджується Міністерством охорони навколишнього природного середовища.

11. Міністерство охорони навколишнього природного середовища є юридичною особою, має самостійних баланс, рахунки в установах банку, печатку із зображенням державного герба та своїм найменуванням.


* Проект Положення розроблено в рамках проекту „Екологічна демократія в Україні”, що здійснюється ВЕГО „МАМА-86” у партнерстві з організацією Stakeholder Forum for Our Common Future (Великобританія) за підтримки гранту, наданого Посольством Великобританії в Україні і за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Великобританії